Điểm thi lớp Quản lý trường mầm non K4-2016

 

Trung tâm đào tạo nghiệp vụ mầm non công bố điểm thi kết thúc khóa học lớp Quản lý trường mầm non K4/2016. Chúc mừng tất cả học viên!
Điểm thi lớp quản lý mầm non K4

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM THI KẾT THÚC KHÓA HỌC
KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON
LỚP:QLMN K4/2016

STT Họ và Tên Module 1: Đường lối phát triển GD&ĐT Việt Nam Module 2: Lãnh đạo và quản lý Module 3: Quản lý hành chính nhà nước về GD&ĐT Module 4: Quản lý cơ sở GDMN Module 5: Kỹ năng hỗ trợ quản lý nhà trường Thực tập
1 Đỗ Thị Phương Anh 8,0 8,0 8,0 8,5 8,0 7,0
2 Nguyễn Thị Ngọc  Ân 8,0 7,0 8,0 7,5 8,5 8,0
3 Võ Thị Hoài Bão 8,0 7,0 8,0 9,0 8,0 8,0
4 Nguyễn Trọng Ngọc  Bích 7,0 7,0 7,0 7,5 8,0 8,0
5 Mai Hoàng Minh  Châu  8,0 7,0 8,0 9,0 7,0 8,0
6 Phạm Thị Kim Chi 7,0 8,0 7,0 8,0 8,0 8,0
7 Huỳnh Phương Dung 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 9,0
8 Nguyễn Thị Mỹ Dung 8,0 8,0 8,0 8,5 9,0 8,0
9 Trần Thị Thanh Dung 8,0 7,0 8,0 8,0 8,5 8,5
10 Bùi Lê Phương Duy 7,0 7,0 7,0 8,5 8,0 8,0
11 Tống Thị Tú Duyên 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0
12 Nguyễn Thị Ngọc  Giàu  7,0 7,0 7,0 9,0 7,5 7,5
13 Trương Thị Như  Hải  7,0 7,0 7,0 8,0 7,0 7,5
14 Võ Thị Hảo 8,0 7,0 7,0 9,0 9,0 8,0
15 Mai Thị Lệ Hằng 8,0 8,0 8,0 8,5 8,0 7,0
16 Lăng Thị Thu Hiền 7,0 8,0 7,0 8,5 7,5 8,0
17 Vũ Thị Thanh Hiếu 8,0 8,0 9,0 8,0 8,5 8,5
18 Hoàng Thị Tùng Hoa 8,0 7,0 8,0 8,0 8,5 7,0
19 Lê Thị Ánh  Hoa 7,0 7,0 8,0 7,5 7,0 8,0
20 Nguyễn Thị Nữ  Hoàng  8,0 8,0 7,0 8,5 8,0 8,0
21 Nguyễn Thị Thu Hồng 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 8,0
22 Thái Dương Diễm Hồng 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5
23 Lê Thị  Hồng  8,0 8,0 8,0 9,5 8,0 7,0
24 Hoàng Thị Khải Huyền 8,0 8,0 8,0 8,5 9,0 7,5
25 Trương Nguyễn Như Huỳnh 8,0 7,0 8,0 8,0 8,5 8,5
26 Đồng Thị Thu  Hương 7,0 7,0 8,0 8,5 8,0 8,0
27 Nguyễn Trọng Thanh Hương 8,0 7,0 8,0 8,0 7,5 8,0
28 Võ Thị Hương Kiều 8,0 8,0 8,0 9,0 8,0 8,0
29 Nguyễn Thị Hồng  Lan 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 7,0
30 Nguyễn Thị Huỳnh Mai  8,0 7,0 7,0 8,0 7,5 8,5
31 Nguyễn Thị Ngọc  Mai  8,0 7,0 7,0 8,0 9,0 8,5
32 Trần Thị Vũ Ngọc  Mai  7,0 7,0 7,0 7,5 6,0 8,5
33 Hoàng Thị Bích Nga 8,0 7,0 8,0 8,5 8,0 8,5
34 Nguyễn Thị Hạnh  Nguyên 8,0 8,0 8,0 8,5 8,0 8,0
35 Trần Minh Nguyệt  8,0 8,0 8,0 8,0 8,5 7,5
36 Võ Thị Nhật  Nguyệt  8,0 7,0 9,0 9,0 8,5 9,0
37 Đinh Thị Thanh  Nhàn 9,0 8,0 9,0 9,0 8,0 8,5
38 Phan Thị Tuyết  Nhung 8,0 7,0 9,0 9,0 8,5 8,5
39 Nguyễn Thị Kim Phượng 9,0 8,0 8,0 9,0 8,0 8,0
40 Lê Thị Thanh  Quyết 7,0 7,0 7,0 8,0 7,5 7,0
41 Trần Chúc  Quỳnh 8,0 8,0 9,0 8,5 8,0 8,5
42 Hồ Thị Ngọc Sương 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0
43 Trần Quang Tâm 7,0 7,0 7,0 7,5 8,0 8,0
44 Hồ Thị Thanh Tùng 9,0 7,0 9,0 8,0 8,5 8,0
45 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 7,0 8,0 9,0 8,5 7,0 8,0
46 Võ Thị Ngọc Tuyết 8,0 8,0 8,0 8,5 9,0 7,5
47 Lê Thị Thu  Thảo  7,0 7,0 8,0 8,5 7,0 8,0
48 Hồ Thị Tây Thi 8,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,5
49 Trần Thị Kim Thơ 8,0 7,0 9,0 8,0 8,5 8,0
50 Nguyễn Thị Thanh  Thủy 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
51 Nguyễn Thị Thúy 8,0 7,0 8,0 8,0 8,5 8,5
52 Châu Nữ Nha  Trang 7,0 8,0 7,0 9,0 8,0 8,0
53 Tống Ngọc Mỹ Trâm 8,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,0
54 Võ Thị Ngọc Trâm 8,0 7,0 8,0 8,0 8,5 8,0
55 Phạm Thị Huyền Trân 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5
56 Lê Ngọc Đan Trinh 8,0 8,0 7,0 8,0 8,5 8,0
57 Đặng Thị  Vân 8,0 8,0 7,0 7,0 8,5 8,0
58 Nguyễn Thị Tuyết Vân 8,0 8,0 9,0 8,5 9,0 8,5
59 Trần Đức  Xuyên 7,0 7,0 7,0 8,5 7,0 8,5

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét