Xây dựng Đề án bồi dưỡng giáo viên, cán bộ giáo dục mầm non

 

Xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, CBQL giáo dục mầm non


Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch xây dựng Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025".
Đề  án xây dựng trường mầm non

Mục đích nhằm đề xuất những nội dung, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục mầm non giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Cụ thể:

Nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non nói riêng và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nói chung.

Bảo đảm nâng cao năng lực nghề nghiệp; ý thức trách nhiệm, đạo đức nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non; gắn đào tạo, bồi dưỡng với nhu cầu và quy hoạch sử dụng lâu dài. Có cơ chế khuyến khích nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non, đặc biệt là nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn học tập nâng cao trình độ, năng lực làm việc.

Tăng cường trách nhiệm và tạo điều kiện cho người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục, người đứng đầu các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và người đứng đầu các cơ sở giáo dục mầm non tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng một cách tích cực.

Xây dựng hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; thu hút và tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ năng lực tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non.

Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm hay về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non ở trong nước, đồng thời chủ động nghiên cứu kinh nghiệm tiên tiến của các nước, áp dụng phù hợp vào thực tiễn của Việt Nam.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chủ trì việc xây dựng và triển khai Kế hoạch xây dựng Đề án; báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả triển khai Kế hoạch.

Vụ Kế hoạch tài chính phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục lập dự trù kinh phí triển khai Kế hoạch; bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch.

Các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của các hoạt động trong Kế hoạch.

Kinh phí chi cho các hoạt động được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước.

Theo Bộ GD&ĐT

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét